ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

نمرات درس تحلیل و طراحی سیستم ها- ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات تهران
نمرات درس تحلیل و طراحی سیستم ها- ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات تهران
ردیف شماره دانشجویی نمره پروژه و تکلیف نمره امتحان نمره کل نمره کارنامه
1 920086689 19.00 18.00 18.50 20.00
2 920521772 18.00 16.00 17.00 18.50
3 920133909 18.00 7.50 12.75 14.25
4 920730130 19.00 16.50 17.75 19.25
5 92534100043 16.00 5.00 10.50 12.00
6 91534100033 18.00 12.00 15.00 16.50
7 920155446 18.00 18.50 18.25 19.75
8 ع م 17.00 11.00 14.00 15.50
9 91111530900 16.00 5.50 10.75 12.25
10 920108927 20.00 15.50 17.75 19.25
11 920085310 16.00 11.00 13.50 15.00
  جمع 195.00 136.50 165.75 182.25
  میانگین 17.73 12.41 15.07 16.57


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108