ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1397.2.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ژئوتکنیک

نقش گودهای عمیق بر شرایط هیدرولوژیکی و ژئوتکنیکی زمین


دانلود پاورپوینت دوره روش های گودبرداری و پایدارسازی گود و مسئولیت های مهندسان ناظر


آنالیز هزینه گودبرداری عمیق در تهران


هزار و پانصد و هفتاد گود رها شده در پایتخت


آیا رانش زمین ناشی از عملیات گودبرداری شهرک غرب پیش بینی شده بود؟

Copyright 2012
تعداد کاربران: 110