ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1402.7.11 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

مقاله : مدیریت ریسک بیماری های تنفسی (کوئید ۱۹ ) در کارگاه های زیرزمینی (مترو)

مدیریت ریسک بیماری های تنفسی (کوئید ۱۹ ) در کارگاه های زیرزمینی (مترو)، مطالعهترو تهرا موردی: خط ۷ من

مهدی روانشادنیا - دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سجاد ادراکی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده مقاله:

محیط های کار به طور مداوم و تحت تاثیر عوامل متعدد تغییر ماهیت داده و خطرات جدیدتری پدید می آیند . با این نگاه ویروس کووید ۱۹ و افراد آلوده به آن و یا مشکوک به آلود گی یک خطر محسوب می شود. با توجه به عدم تبادل هوا آزاد در کارگاه های زیرزمینی و نظر به اینکه ویروس کرونا در محیط های سرپوشیده مانند متروها قابلیت انتقال بیشتری دارد مدیریت ریسک این بیماری حائز اهمیت می باشد که در این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد. در همین راستا مطالعه حاضر به منظور طراحی روش سریع ارزیابی ومدیریت ریسک افراد مشکوک به آلود گی با ویروس کرونا در مترو طراحیو اجرا گردید .در این مطالعه از روش آنالیز سریع خطر ویروس کووید ۱۹ در محیط های کار استفاده شده است. در این روش شناسایی خطر با استفاده از ترکیبی از روش های حس مهندسی ، مدیریت دانش، گرفتن شرح حال و مصاحبه با فرد، تب سنجی و بررسی پرونده شخصی صورت می گیرد. برای برآورد ریسک هر شخص از حاصلضرب سه پارامتر شدت پیامد، سطح نگرش بهداشتی فرد و احتمال ابتال با وزن های متناسب استفاده می شود. در برآورد سطح شدت پیامد، چهار عامل وضعیت زندگی شخصی، مشخصات محل کار و فعالیت، وضعیت سلامتی و نشانه های بیمار ی ارزیابی می گردد جامعه آماری این مطالعه را تمام کارکنان خط ۷ مترو تهران تشکیل می دهند که شامل ۸۴ نفر می باشند. یافته های ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری کروناویروس در کارکنان مترو خط ۷ تهران نشان می دهد همه افراد مورد مطالعه در سطح ریسک بالای ۴۰ و غیر قابل قبول قرار دارند و بایستی اقدامات مناسب بهداشتی و حفاظتی برای پیشگیری از ابتلا و یا کاهش ریسک ابتلا این افراد ارائه شود.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، کوئید ۱۹ ، خط ۷ مترو تهران


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71