ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1400.11.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین)
مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین)

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 11-11

10.22060/ceej.2020.17555.6599

مظفر خادمی شیراز؛ مهدی روانشادنیا؛ افشین خشند؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی
آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 87