ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1400.2.3 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

نظامات و حرفه مهندسی در آلبرتا (کانادا)
 نظامات و حرفه مهندسی در آلبرتا (کانادا)
# دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر وحید آین

لینک مشاهده فیلم:

https://www.aparat.com/v/pyGFx/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7_%28%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%29

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 132