ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1402.1.8 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مطالب خواندنی

سی مانع روانشناختی پیشرفت
s

سی مانعِ روانشناختی پیشرفت

موانع روانشناختی موثر در پیشرفت به این شرح است:

1-در رابطه با هر موضوعی، نظر دادن؛

2-تقریباً تعطیلی انتقاد از افکار خود؛

3-تقریباً تعطیلی انتقاد از رفتار خود؛

4-تقریباً تعطیلی انتقاد از بدقولی­های خود؛

5-تقریباً تعطیلی انتقاد از نسبت­های ناروا به دیگران؛

6-استفادۀ ناآگاهانه از واژه­ها؛

7-شادمانی از عدم همکاری با دیگران؛

8-مرتب در مورد نیاتِ دیگران، قضاوت منفی کردن؛

9-تصورِ اینکه دیگران، گذشته را فراموش می­کنند؛

10-شادمانی ناخودآگاه از زرنگی­های یک هفته­ای؛

11-تعطیلی اهرم­های کنترل عصبانیت؛

12-شادمانی ناخودآگاه از ورود به حریم خصوصی دیگران؛

13-القاء ناخودآگاه بر خود درست پنداری؛

14-القاء ناخودآگاه بر خود حق­ پنداری؛

15-القاء ناخودآگاه بر خود بزرگ پنداری؛

16-تعطیلی سلولهای تشکیک در بخشِ آگاه ذهن؛

17-عادتِ ناخودآگاه به پوشاندن حقیقت؛

18-عادتِ ناخودآگاه به دروغ­ گویی؛

19-عادتِ ناخودآگاه به دشنام دادن؛

20-عادتِ ناخودآگاه به وارونه جلوه دادن مسایل؛

21-عادتِ ناخودآگاه به مبرا دانستن خود از اشتباهات؛

22-عادتِ ناخودآگاه به استغراق در خودخواهی­ها؛

23-عادتِ ناخودآگاه به اغراق و چاپلوسی؛

24-عادتِ ناخودآگاه به تخریبِ رقبا؛

25-عادتِ ناخودآگاه به جستجوی ریشۀ مشکلات در بیرون از خود؛

26-عادتِ ناخودآگاه به مخالفتِ ناآگاهانه با تغییر و تحول؛

27-عادتِ ناخودآگاه به مخدوش کردن معنای واژه ­ها؛

28-عادتِ ناخودآگاه به لذت بردن از تبعیت دیگران؛

29-شیفتگی نامحدود نسبت به پول و قدرت و استتارِ آگاهانۀ این شیفتگی؛

30-حاکمیتِ تقریباً مطلق ناخودآگاهِ زنگ زده بر افکار، رفتار و گفتار.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 77