ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1398.11.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

امکان خرید اینترنتی کتاب شایستگی مشاوران مدیریت پروژه ICBC اثر دکتر روانشادنیا

https://www.fadakbook.ir/product/32783/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-ICBC-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 67