ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1398.4.6 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
امور تحصیلی

مجلات علمی پژوهشی مرتبط با حوزه های تحقیقاتی دکتر روانشادنیا

مجلات علمی پژوهشی مرتبط با حوزه های تحقیقاتی دکتر روانشادنیا

1-مجلات مرتبط با حقوق ساخت، مقررات و قراردادهای مهندسی

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي  

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي  
نشريه دانش حقوق مدني
 
 

 

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي 

مجله مطالعات حقوق تطبيقي

2-نشریات مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه های عمرانی

 نشریه مهندسی حفاظت از حریق

مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط

فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار

فصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست

فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

 

مجله بين المللي انرژي و مهندسي محيط زيست 

 

نشريه معماري و شهرسازي پايدار

3-مجلات مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت
نشريه آسيايي مهندسي عمران
  
فصلنامه اساس
 

 

نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل 

فصلنامه بين المللي مهندسي عمران   فهرست مجلات علمی پژوهشی مرتبط با زمینه های تحقیقاتی دکتر روانشادنیا

1-مجلات معتبر مرتبط با حقوق ساخت، مقررات، قراردادها و پیمان های مهندسی

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي  

 

مجله بين المللي بهينه سازي در مهندسي عمران 

مجله بين المللي پيشرفت در مهندسي راه آهن 

پژوهشنامه حمل و نقل

مجله تحقيقات بتن ايران

 

نشريه روشهاي عددي در مهندسي عمران

http://www.magiran.com/mimages/bullet/haveinfo1.gif  

مجله علوم و تكنولوژي - مهندسي عمران 

نشريه فناوري حمل و نقل

فصلنامه علوم و فنون نقشه برداري  

فصلنامه ساخت شهر  

نشريه مديريت شهري  

نشريه معماري و شهرسازي آرمان شهر   

فصلنامه مهندسي سازه و ساخت 

نشريه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني

مجله مهندسي زير ساخت هاي حمل و نقل

مجله مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير  

نشريه مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز  

فصلنامه مهندسي عمران مدرس

مجله مهندسي عمران شريف  

 

نشريه مهندسي عمران فردوسي 

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 79