ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1401.5.21 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مدیریت ساخت

فهرست کنفرانس های معتبر بین المللی مرتبط مهندسی و مدیریت ساخت در سال 2018 و 2019

فهرست کنفرانس های معتبر مرتبط مهندسی و مدیریت ساخت در سال 2018 و 2019

تهیه شده در: تیم مرجع مهندسی و مدیریت ساخت به مدیریت دکتر مهدی روانشادنیا

 

کنفرانس های قراردادها و حقوق مهندسی و حقوق ساخت

11th

The IIER - 454th International Conference on Law and Political Science(ICLPS)  - Tehran , Iran

09th

The IIER - 452nd International Conference on Law and Political Science(ICLPS)  - Kyoto , Japan

8th International Society of Construction Law Conference

The Society of Construction Law Annual Conference, 08 Mar 2019

9th

Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contracts for Energy Industry - Singapore Singapore, Singapore

ICC-FIDIC Conference on International Construction Contracts ...

Managing Risk in Construction Contracts and Projects, 2019, Toronto

 

 

 کنفرانس های مدیریت پروژه

PM Congress 2019 – PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 2019

2019 PMI EMEA Congress | Project Management Conference

13th International Project Management Conference

 

کنفرانس های روش ها و تکنولوژیهای ساخت

05th

5th World Congress and Exhibition on Construction and Steel Structure  - Embassy Suites by Hilton Los Angeles International , United States of America

  

25th

2019 4th International Conference on Building Materials and Construction (ICBMC 2019)--EI Compendex and Scopus Singapore, Singapore

10th

2018 4th International Conference on Architecture, Materials and Construction (ICAMC 2018) Barcelona, Spain

2019 IICTG International Intelligent Construction  Conference, China

IRNOP 2018: Melbourne, Australia, 9-12 December 2018

2018 AIPM National Conference: Sydney, Australia, October 2018

10th

2018 4th International Conference on Architecture, Materials and Construction (ICAMC 2018) Barcelona, Spain

BIM Conference, Salford

Asian Real Estate Society International Conference

International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering

کنفرانس های توسعه پایدار ساخت

24th

The Second International Conference on Eco-Sustainable Construction Materials  - Edirne , Turkey

02nd

Sustainable Waste Management through Design  - Ludhiana , India

29th

International Conference On Capacity Building For National Sustainable Development/Exhibition  - Nairobi , Kenya

16th

International Conference on Sustainability, Energy and Environmental Sciences - ICSEES 2018 July (Boston) Boston, United States of America

17th

12th European Wastewater Management Conference & Exhibition Manchester, United Kingdom

18th

4th International Congress on Water, Waste and Energy Management Madrid, Spain

2nd

The INTESDA 5th Conference on Management and Sustainability in Asia - COMSA 2018 Hiroshima, Japan

16th

Save the Planet - Waste Management & Recycling Exhibition Sofia, Bulgaria

19th

2018 2nd International Conference on Sustainable Development and Green Technology (SDGT 2018) Taichung, Taiwan

Fifth International Conference on Sustainable Construction Materials

ICSD 2018 : 6th International Conference on Sustainable Development, 12 - 13 September 2018 Rome, Italy

Sustainable City 2019,13th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability

ICSD 2018 : 6th International Conference on Sustainable Development, 12 - 13 September 2018 Rome, Italy

 

 

 

کنفرانس های معتبر عمومی در گرایش مدیریت ساخت

6th

12th International Conference on Science, Technology, Engineering and Management 2018 (ICSTEM 2018) Paris, France

7th

International Conference on Engineering, Management, Applied Sciences and Information Technology Istanbul, Turkey

14th

International Conference on Civil Engineering, Construction Management & Structural Design (CCS 2018-II) Kuala Lumpur, Malaysia

22nd

International conference on Engineering, Science, Technology & Management (ICESTM-2018) Kuala Lumpur, Malaysia

23rd

3rd International Conference on Construction, Real Estate, Infrastructure and Project (CRIP) Management Pune, India

ICCMT 2019 : 21st International Conference on Construction Management and Technology, Paris

2019 for the National Institute of Building Sciences Seventh Annual Conference and Expo

28th

International Conference on Civil Engineering, Construction Management and Architecture 2018 (ICCECMA 2018) Melbourne, Australia

2018 International Conference on Construction and Real Estate Management Aug. 9th-10th, 2018 Charleston, USA Innovative Technology and Intelligent Construction

2019 International Conference on Construction and Real Estate Management May. 21st-22nd, 2019,Banff, Canada,

Innovative Construction Project Management and Construction Industrialization

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71