ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1398.2.1 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دانشجویان من

معرفی دانشجو: احمد عباسی، ارزیابی سبد پروژه های سازمان با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد و بهره گیری از تحلیل شبکه های اجتماعی

عنوان پایان نامه : ارزیابی سبد پروژه های سازمان با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد و بهره گیری از تحلیل شبکه های اجتماعی

دانشجو : احمد عباسی

اساتید راهنما : جناب آقای دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی جناب آقای دکتر مهدی روانشادنیا

چکیده

 مدیریت سبد پروژه به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران و تصمیم گیرندان در شرکت ها و سازمان هایی می باشد که با پروژه های مختلف و متنوع در مناطق مختلف جغرافیایی درگیر هستند . از همین رو اهمیت انتخاب ، اجرا ، کنترل و ارزیابی آن ها برای سازمان ها دارای چالش های فراوانی بوده است .

 انتخاب شاخص های مناسب  و کاربرد آنها در پروژه ها به مدیران و ذی نفعان اصلی یک سازمان کمک می کند تا تصویری روشن از وضعیت یک پروژه درحال انجام داشته باشند تا بتواند در تصمیم گیری های خود نسبت به پروژه اقدامات بهتری انجام دهد .

 ارتباط پروژه ها در سبد پروژه ها از جهات مختلف مورد توجه مدیران و پژوهشگران و تصمیم گیرندان بوده است تا بتوانند نسبیت به پروژه ها  وضعیت آنها در سبد پروژه ها را مورد بررسی قرار دهند . استفاده از روش جدید تحلیل شبکه های اجتماعی در مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه کمک می کند تا بتوان ارتباط منطقی و قابل دفاع از پروژه های یک سازمان را ترسیم کرد و اهمیت هر یک از پروژه ها را با توجه به شاخص های مختلف مورد توجه قرار داد .

از ادغام روش نوین و جدید تحلیل شبکه های اجتماعی [1]و شاخص های کلیدی عملکرد ، وضعیت سبد پروژه های سازمان مورد بررسی قرار می گیرد .[1]  Social Networks Analysisآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 84