ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1398.2.1 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دانشجویان من

دانشجو: رضا نظری: شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهای EPC ...

نام و نام خانوادگی: رضا نظری

رشته: عمران -گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

عنوان پایان نامه : شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در

قرار داد های

EPC و ارائه پی شنهاد های ا صلاحی برای نظام فنی اجرایی ایران بر ا ساس فرایند

تصمیم گیری چند معیاره

(MCDM.

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی روانشاد نیا

نگارش: رضا نظری

خلا صه م سأله ا ساس تحقیق :

عمده ترین تحولاتی که در عر صه مدیریت پروژه به وقوع پیو سته ا ست،

تغییر نگرش سننننتی در مدیریت پروژه ها، به نگرش نوین مدیریت پروژ ه و به تبع آن امور قرار داد ها ب وده

است. کمبود من ابع، بزرگی و پیچیدگی سازمان پروژه ها، افزایش ابعاد پروژه، تشکیل شرکت های بزرگ برای

انجام پروژه های بزرگ و ماهیت منحصننر به فرد این پروژه ها، از جم ه دلایل به کارگیری شننیوه های نوین

برای مدیریت پروژه بود. در سنناه های میانی دهه های 08 و 08 میلادی روش های دو عام ی با عنوان طرح

و ساخت توام پا به عر صه ظهور گذا شت که به عقیده ب سیاری از متخ ص صین بهترین راه حل انجام برخی

پروژه ها هستند. در پروژه های دو عام ی که از دو عامل کارفرما و پیمانکار تشکیل شده اند؛ که پیمانکار کار

طراحی تفصی ی و اجرا را یکجا انجام می دهد. این نوع پیمان ها از ویژگی های خاصی، از قبیل سرعت انجام

پروزه ورود ع م، تجربه و اجرا در بخش طراحی پروژه صرفه جویی در هزینه های پروژه و به طور ک ی قطعیت

در زمان و هزینه برخوردار ا ست. با توجه به نیاز کشور به رشد، توسعه و سازندگی و لزوم بهره برداری بهینه

از منابع عظیم انرژی، تعریف، تصویب و تخصیص منابع مالی جهت اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در سطح

کشور حیاتی می باشد

. از سننوی دیگر، بدیهی اسننت کارفرمایان و پیمانکاران ایرانی هم اکنون با آزمودن روش EPC در چندین و

چند پروژه بزرگ و کوچک، نیازمند هم فکری و نقد تجربیات گذشننته برای اصننلاح مشننکلات این روش در

ایران و در نتیجه تکامل آن هسننتند. کوتاهی در این امر و عدم درم متقابل کارفرما و متعاقب آن نبود درم

درسنت میان مشنارکت های پیمانکاران و مشناوران و انداختن تقصنیرات به گردن دیگری جز ضنرر و تکرار

اشتباهات گذشته ثمری نخواهد داشت. از این رو بسی ار ضروری و پسندیده است که شرکت های بزرگ دو

عام ی در تعام ی سازنده انتظارات متقابل و مشکلات پیش روی خود را بازگو کنند. مطمئنا در چنین تعام ی

بسیاری از نقاط کور و غیر شفاف که به هر دو طرف ضررهای جبران ناپذیری وارد می سازد روشن می شود

به گونه ای که در پروژه های بعدی هر دو طرف و نیز کل کشور منتفع خواهند شد

. از این رو در این تحقیق علاوه بر شننناسننایی دعاوی متداوه بین مشننارکت های مشنناوران و پیمانکاران در

قراردادهای

EPC به تح یل و برر سی این دعاوی در پروژه های عمرانی ک شور پرداخته می شود. همچنین

در این راستا پیشنهاداتی اصلاحی در راستای تقویت نظام فنی اجرایی کشور بیان می گردد



آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 84