ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1400.11.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

چارچوب هفت اس مک کینزی

چهارچوب هفت اس مک کنزی

یک مدل مدیریتی است که توسط مشاوران مشهور کسب وکار، رابرت واترمن و تام پیترز در سال 1980 پیاده شد. این مدل دیدگاهی استراتژیک به گروهها دارند، از جمله کسب و کارها، واحد‌های تجاری و تیم‌ها. هفت اس عبارتند از ساختار، استراتژی، سیستم‌ها، مهارتها، سبک‌ها، کارکنان و ارزشهای مشترک.
این مدل اغلب به عنوان ابزاری برای ارزیابی و پایش تغییرات در شرایط درونی یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل بر اساس نظریه ای است که برای آنکه سازمانی خوب عمل کند، این هفت عنصر باید در راستای یکدیگر قرار بگیرند به طور متقابل یکدیگر را تقویت کنند. بنابراین این مدل کمک کند تا سازمانها درک کنند که چگونه می‌توانند همراستایی را میان این 7 عنصر ایجاد نمایند تا عملکردشان را بهبود بخشند. و یا چگونه از این همراستایی می‌توانند در دوره تغییر استفاده کنند.
هر نوع تغییری که باشد، ساختار دهی مجدد، فرایند‌های جدید، ادغام سازمانی، سیستم‌های جدید و یا تغییر رهبری و غیره، این مدل می‌تواند استفاده شود تا روابط درونی عناصر سازمانی را درک کرده و از این اطمینان حاصل شود که تاثیرات گسترده تغییر در تمامی‌حوزه‌ها در نظر گرفته شده است.
هدف از این مدل این است که ارزیابی کند که چگونه یک سازمان می‌تواند در جایگاه مناسبی قرار گیرد تا به اهدافش دست یابد و به هدف و تعالی خود دست پیدا کند.

1. ساختار
2. استراتژی
3. سیستم
4. سبک یا شیوه مدیریت
5. کارکنان
6. مهارت
7. ارزشهای مشترک
ازین چهارچوب می‌توان استفاده نمود تا سوالات درستی را پرسید و سپس به پاسخها رسید. این راهی مناسب برای شروع برنامه ریزی استراتژیک است.
اگر مساله عملکردی وجود داشته باشد، و کارها آنگونه که باید انجام نشده باشد، می‌توان از چهارچوب هفت اس به عنوان ابزاری تشخیصی استفاده کرد.
تشخیص را با اولویت بر روی عناصر شروع میشود. اگر استراتژی درست باشد، شاید مشکل در ساختار باشد و یا در سیستم . واگر مشکل در این عناصر نباشد، ممکن است مشکل از ارزشهای مشترک و یا سبک مدیریت مالک و یا مدیر اجرایی باشد.
از این مدل می‌توان برای پیاده سازی تغییر استراتژیک استفاده کرد و سازمان را از طریق چهارچوب “اگر -سپس” ممیزی کرد.
این مدل، به خلاهایی اشاره میکند که باید پر شوند. در این مدل بیان میشود که برای رسیدن به برخی استراتژی‌ها باید آرام گام برداشت تا سریعتر به اهداف دست پیدا کرد.

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 87