ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1398.2.1 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
روش های ساخت

فیلم/ ساختمانی که هر ساعت نمای خود را تغییر می‌دهد

فیلم/ ساختمانی که هر ساعت نمای خود را تغییر می‌دهد

http://www.mehrnews.com/news/3737388/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF                                     دریافت 5 MB                                       آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 84