ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

تکنولوژی اطلاعات در ساخت و ساز

تکنولوژی اطلاعات در ساخت و ساز

 

نقش جديدي كه در ميان پيمان كاران به خصوص براي پروژه هاي بزرگ ايجاد شده است، مدير اطلاعات ساخت و ساز مي باشد، كارهايي كه توسط مدير اطلاعات ساخت و ساز بايد انجام گيرد به شرح زير مي باشد:

1- مشاوره با سيستم IT  براي پروژه

2- ايجاد برنامه مديريت اطلاعات براي پروژه

3- حضور در جلسه هاي طراحي

4- دريافت اطلاعات از تيم طراحي و پخش آن اطلاعات

5- دريافت اطلاعات از طراحي پيمان كاران و پخش

6- كنترل و مرور جريان اطلاعات

7- نظارت و بررسي بر روي جزئيات، به دست آوردن داده هاي داخلي پروژه تيم و ارجاع آن به طراحان

8- كمك در آماده سازي اوراق قرارداد

9- بررسي طراحي هاي ديگر

10- اولويت ها و در خواست هاي اطلاعاتي طراحان

11- پردازش توصيه ها

12- مونيتور و مقابله اطلاعات براي فايل HSE

13- هماهنگ كردن طراحي پيمان كار

14- پي گيري اطلاعات

15- به دست آوردن آرشيو پروژه

ICT  در ساخت و ساز

مانند استفاده از اطلاعات، ارائه تكنولوژي در ساخت و ساز براي بهبود مديريت چنين منابع اطلاعاتی از طريق 3 فاز انجام مي شود.

اولين فاز ساخت و ساز ICT

اولين فاز تا اواخر دهه 1970 ادامه داشت، كه شامل استفاده IT  براي به دست آوردن كارايي و كاهش هزينه در پروسه اطلاعاتي مي باشد، بهبود اين فاز، شيوه اي را كه در آن اطلاعات سازمان دهي  مي شود را تغيير نمي دهد، اما تلاش   مي كند كه سرعت پروسه را افزايش دهد، بسياري از سيستم هايي كه ارتقا داده شدند، به سمت سطح عملياتي هدايت هستند و در فعاليت هايي مانند حسابداري و دفتر داري كه به طور غير مستقيم مديريت شركت هاي ساختمان سازي و پروژه ها را حمايت مي كنند، مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 

دومين فاز ساختمان سازي ICT

دومين نسل IT  براي صنعت ساخت و ساز در اواخر دهه 1970 تكميل شد و تا اواخر دهه 1980 ادامه داشت. هدف اوليه، بيشتر رشد در اين دهه اين بوده است كه تكنولوژي را در كار هاي شركت هاي ساختماني راه پياده كند. ارتقاء بسياری از سيستم ها براي برطرف كردن مشكل عمليات های وقت گير و تكراری در اين دوره صورت گرفت، كه شامل سيستم هايی برای برنامه ريزی پروژه ، محاسبه، كنترل هزينه، گزارش نقدينگی و گزارش های حسابداری و اقتصادی می بود. همچنين اتوماتيك  كردن كارها در پروسه های طراحی و ساختمان سازی از دست آوردهای اين فاز بود. بسياری از منافعی كه به علت ايجاد سيستم های IT  در اين فاز به دست آمد، از آن چه كه انتظار می رفت، كم تر شد. بسياری از    سازمان های ساخت و ساز كه در اين دوره تأسيس شدند و هزينه های زيادی برای IT  پرداختند دچار شك درباره IT  و مزيت هايی كه دارد شدند.

سومين فاز ICT  در ساختمان سازی

سومين نسل IT به اوايل دهه 1990 بر می گردد و هنوز در حال تكميل است، كه شامل ادغام سيستم هاي stand-alone  (مستقل) كه در فاز دوم ايجاد شدند جهت به حداكثر رساندن استفاده IT  به عنوان منابع استراتژيك برای ساختمان سازی مي باشد. همچنين استفاده IT  به عنوان ابزار ارتباطی كه    می تواند روابط مناسب را ايجاد و نگه دارد.

 

تغيير ساختمان سازی در ICT

در مدت زمانی نه چندان طولانی، واژه IT  به معنای قرار دادن يك كامپيوتر بر روی ميز هر كارگر و كارمند، يعنی كامپيوتری كردن می بود. شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد تأكيد بر تغيير كامپيوتري كردن كارها و تبديل آن به افزايش تجارت مي باشد.

بنابر اين بيشتر بر روي اتوماسيون پروسه هاي پروژه و سازمان هاي ساختمان سازي تأكيد مي باشد، امر مديريت پروژه بر پايه مستند سازي و توزيع اطلاعات ساختمان سازي وجود دارد. توزيع اطلاعات ساختمان سازي به طور سنتي به صورت اسناد كاغذي و كپي مي باشد كه به صورت فرم گرافيكي يا نوشتني يا اطلاعات شفاهي كه توسط اعضا تيم پروژه كه با همديگر تبادل مي كنند، مي باشد. اجزا اطلاعات شامل طراحي هاي راهنماي تغييرات، محاسبات، گزارش ها، دفاتر مديريت مي باشد، اعضا گروه پروژه اين اطلاعات و اجزاي آن را مبادله   مي كنند، بنابراين تبادل اطلاعات يكي از كارهاي ضروري در مديريت پروسه ساختمان سازي مي باشد، در دنياي بسيار رقابتي امروزي، كوتاه كردن مدت  پروژه ضروري است. در نتيجه برآورد زمان و كاستن هزينه ها بسيار لازم مي باشد. همزمان، مشاركت بسيار زياد سازمان هاي ساختمان سازي كه در انجام دادن چنين پروژه هاي پيچيده و بزرگي مشاركت دارند، كنترل حجم اسناد اثر مهمي بر كاهش زمان و هزينه پروژه دارد. كاستن زمان و هزينه از طريق تكنولوژي اطلاعاتي امكان پذير مي باشد.

كاربران IT ساختمان سازي

اصلي ترين مزاياي تغييراتي كه IT  آمده است سرعت و نزديكي فاصله مجازي مي باشد.

(Virtual proximity) اين دو اصل براي كسب موفقيت در پروژه هاي مدرن ساختمان سازي اساسي مي باشد. حجم هاي بزرگي از اطلاعات مي توانند   سريع تر پردازش شده و به مكان هاي از هم دور افتاده جغرافيايي فرستاده شوند، كه يك نزديكي فاصله مجازي را براي مكان هاي دور افتاده جغرافيايي به وجود مي آورد.

كه در صنعت از مزاياي آن به علت كاهش هزينه براي تهيه سخت افزار كامپيوتر پيشرفت سريع و ناگهاني در نرم افزار و هزينه هاي ارزان ارتباط راه دور بسيار استفاده مي شود.

انقلاب در سخت افزار و نرم افزار

كامپيوتر سازي در ساختمان سازي زماني تنها منحصر به شركت هاي ساختمان سازي بزرگ و با سرمايه هاي هنگفت بود، اما كاهش هزينه خريد به علت پايين آمدن قيمت كامپيوتر هاي شخصي قدرت استفاده از كامپيوتر را حتي در دسترس كوچكترين پيمان كاران قرار داده است.

همزمان، عملكرد سريع سخت افزار كه در حال پيشرفت بود، با رشد قدرت ذخيره و پخش طراحي ها و ساير اطلاعات به صورت الكترونيكي همراه بود، امكان پذير ساخت، تكميل سرورها servers  كارت هاي شبكه، مودم كامپيوتر را به همديگر مرتبط ساخت كه يك جامعه همكاري به وجود آورده است،

براي مثال، جديدترين نسخ برنامه هاي Atocad  (اتوكد) و micro- station  ، شامل ويژگي هايي براي كاربران جهت ارسال، مشاهده و مشخص كردن جزئيات طراحي و همكاري از طريق اينترنت web browser  (مرورگر شبكه) مي باشد.

اين پيشرفت ها در تكنولوژي موقعيتي را براي كار طراحي كه در طي 24 ساعت بتواندبه جلو برود، وجود آورده است، با استخدام چند گروه طراحي در قسمت هاي مختلف جهان مي توان تا 24 ساعت طراحي را انجام داد، طراحي هاي تكميل نشده را در يك منطقه زماني در پايان ساعات كاري مي توان به منطقه اي ديگر فرستاد كه تازه روز كاري در آن شروع شده است.

هزينه هاي كمتر در ارتباطات

تعرفه هاي زياد ارتباط راه دور سه بزرگي در راه بهره برداري از تكنولوژي هايي كه بر پايه ارتباط الكترونيكي قرار دارند، مي باشد. اجراي پكيج هاي ارتباط راه دور باعث كم تر شدن قيمت ها و قيمت گذاري انعطاف پذير شده است. توافقنامه سازمان تجارت جهانيWTO  درباره ارتباط راه دور پايه مستقيما براي ظهور بازار جهاني در تجارت الكترونيكي مي باشد، توافقنامه هاي بين المللي براي كاهش تعرفه (ITA)  و غيره بايد به سرعت هزينه هاي توليد تكنولوژي اطلاعات را پايين بياورد و استفاده از تجارت الكترونيكي و رقابتي را تشويق كند.

استفاده از منابع IT  در ساختمان سازي

استفاده از منابع IT  در ساختمان سازي رشد چشمگيري داشته است، بهره برداري موثر از اين منابع مي تواند مزاياي زير را داشته باشد:

1-  وقت كارگران را كم تر تلف مي كند، پيغام هاي تلفني را از بين مي برد و تأخير سه روزه از طريق mail  انجام مي گيرد.

2- از جريان انتقال اطلاعات مانند چاپ اسناد، فكس آن و سپس تايپ كردن اطلاعات توسط گيرنده براي ذخيره آن به صورت فايل الكترونيكي، جلوگيري  مي كند.

3- به شركت اجازه مي دهد كه كار خود را چاپ و منتشر كنند، كه در چاپ متن و گرافيك بهترين كيفيت را ارائه مي دهند.

4- دسترسي به اطلاعات را تأمين مي كند و توزيع اسناد را به صورت تكي و يكپارچه انجام مي دهد.

علاوه بر نقش وسيله اي بري مديريت عمومي و پردازش پروژه و اطلاعات شركت راه هاي ديگري نيز وجود دارد كه از ICT  در ساختمان سازي استفاده شود.

اين پيشرفت ها خود پروسه ساختمان سازي را تحت تأثير قرار مي دهند و مي توانند به 4 منطقه گروه بندي شوند، استاندارد سازي مانند استفاده از EDI  و بار كد گذاري قابل مشاهده كردن شامل اتوكد،

V.R و Internet ، ارتباطات (شامل كنفرانس ويدوئي اطلاعات) و ادغام ( استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي و پايگاه هاي ويژه اطلاعات پروژه ) تأثير اين پيشرفت ها باعث به وجود امدن مباحث جديد در صنعت ساخت و ساز مي باشد.

استاندارد سازي

نمونه هايي از كار ساختمان سازي كه استاندارد سازي در آن انجام شده است شامل استفاده از تكنولوزي باركد و تغيير اطلاعات الكترونيكي مي باشد.

باركد

استفاده از باركد براي مديريت خلاق در ساختمان سازي به دست آوردن توافق مي باشد، استفاده از باركد براي مديريت مواد در منطقه براي استفاده از اقلام مانند آجرها، متداول مي باشد. استفاده از باركد بر پايه ويژگي تشخيص براي كسب ثبت مي باشد.

خواندن باركد استفاده مي شود كه روي كاغذ چاپ شده و به جعبه جنس چسبيده است. براي به حداكثر رساندن منافع اقتصادي از اين تكنولوژي بايد اطلاعات مواد ساخت و ساز براي كل صنعت استاندارد سازي شود.

تبادل الكترونيكي اطلاعات (EDI)

EDI  تبادل اطلاعات طبق استانداردهاي پيغام بين سيستم هاي كامپيوتري  مي باشد. تبادل اطلاعات از طريق الكتروشيمي انجام مي گيرد. طبيعت اطلاعات روش نامبهمي براي ارائه محتواي اطلاعاتي اسناد مي باشد، بنابراين تفسير صحيح اطلاعات توسط سيستم كامپيوتر را تضمين مي كند.

نمونه اي از EDI  كه در ساختمان سازي به كار مي رود، فراهم كردن مواد يا دستورالعمل هاي ساير پروژه هايي است كه از پروسه تايپ اسنادي مانند صورتحساب ها استفاده مي كنند.

EDI  به معناي تبادل الكترونيكي اطلاعات لازم بدون دخالت انساني مي باشد. پيغام هاي EDI  به منظور پردازش خودكار و اتوماتيك مي باشد. استاندارد هاي EDI  تكنيك هايي را براي سازمان دهي اطلاعات به صورت پيام هاي الكترونيكي كه برابر همتاي كاغذي بر پايه اسناد مي باشد، را مشخص مي كند. به عبات ديگر روش هاي استانداردي براي توصيف اجزائي كه هر سندي را در ارتباط با پروژه مانند تويد، كد، قيمت، نام و ادرس مي سازد، به كار مي رود. پروتوكول EDI   به  STEP اشاره دارد. استفاده EDI  در ساختمان سازي بين پيمان كار از يك طرف و تهيه كنندگان مصالح ساختماني و سازمان هاي استخدام شده از سمت ديگر وجود دارد. هر اصلاح و بازبيني قيمت از طرف تهيه كننده مصالح به سرعت در اختيار پيمان كار قرار مي گيرد.

بصري سازي

تأثير پيشرفت در بعدي سازي پروسه هاي ساخت و ساز، ديجيتالي كردن اطلاعات مي باشد، كه قبلا به صورت كاغذي مي بود، كه تنها كيفيت و تأثير بصري اطلاعات ساخت را بهتر مي كند بلكه بسياري از دوباره طراحي كردن ها در پروسه طراحي از بين مي برد.

طراحي اطلاعات ساختمان سازي

در گذشته طراحي بر روي كاغذ انجام مي گرفت و در تبادل اطلاعات از اسناد استفاده مي شد. پيشرفت در تكنولوژي اطلاعات شيوه اي كه تيم ساخت و ساز اطلاعات را توليد، ذخيره، تغيير و ارائه مي دهند را تغيير داده است. طي دهه گذشته بسياري از شركت هاي طراحي به سمت طراحي ديجيتالي اسناد ساخت رو آورده اند. امروزه بيشتر كارهاي طراحان و مهندسان توسط اسفاده از نرم افزار طراحي كامپيوتر انجام مي گيرد و جايگزين طراحي هاي سنتي كه روي كاغذ انجام مي گرفت، شده است. اسناد بر پايه متون متداول به صورت ديجيتالي     در مي آيند. ويژگي ها، استاندارد ها، گواهينامه ها و ساير اسناد با استفاده از    نرم افزار پردازش تبديل به فرم ديجيتالي مي شوند.

طراحي با كمك كامپيوتر

طراحي با كامپيوتر يا اتوكد، هر سيستم طراحي فعال مي باشد كه به كاربر اجازه مي دهد تا طراحي ها را روي صفحه نمايش گرافيكي انجام داده و ويرايش كند سيستم هاي اتوكد طراحي هاي اسكن شده را كه قبلاً روي كاغذ انجام شده است نيز حمايت مي كنند كه براي جلوه هاي ويژه و در استفاده قرار مي گيرد هر طراحي روي فايل ديسك ذخيره مي شود و اتوكدهاي تنها مي تواند يك طراحي در هر زمان ويرايش كند بيشتر نرم افزارهاي اتوكد برنامه هاي همه كاره طراحي كامپيوتري را براي استفاده يك كاربر و كامپيوتر هاي شخصي  و ايستگاه هاي كار گرافيكي را استفاده مي كنند دراس اتوكد تنها توانائي طراحي دو بعدي را دارد اما امروزه سيستم هاي اتوكد ويژگيهاي 3 بعدي را با انيمیشن سازي استفاده مي كنند كه به كاربر اجازه مي دهد تا تاثير كامل بصري را بر پيش رفت كار معماري و مهندسي قبل از ساخت ببيند.

حقيقت مجازي :

حقيقت مجازي واژه است كه با سيستم هاي كامپيوتر كه تجارت زمان واقعي جلوه هاي سمعي و بصري را به وجود آورد اين جلوه هاي Haptic به احساسي كه از طريق لمس سيستم بدن به وجود مي آيد ربط دارند كاربرد اين تكنولوژي به شرح زير است :

1-  محيط آزاد سه درجه اي كه يك كاربر يا چندين كاربر مي توانند اشيا را از طريق نمايشگرهاي حسي ببيند ، نمايشگر هاي حسي براي ايجاد نيرو يا باز خورد لمسي به انسان براي ارتباط با محيط هاي دور به كار مي رود.

2-   آرشيو نرم افزارهاي يا مشاركت فعل و انفعالي براي ايجاد فعل و انفعال يا زمان واقعي مانند شبيه سازي كنفرانس از راه دور استفاده مي شود

حقيقت مجازي يك ابزار طراحي و شبيه سازي استفاده مي شود احساس در محيط واقعي بودن و تعامل يا شبيه سازي  VR به احساس حضور يا احساس توجه عميق ربط دارد براي مثال سيستم هاي VR امكان احساس توجه عميق ربط دارد براي مثال سيستم هاي VR امكان احساس توجه عميق براي آموزش كارگران ساختمان سازي در عمليات هاي خطرناك ساخت و ساز بدون وجود ريسك حوادث و كاهش هزينه را به وجود مي آورد . در بسياري از مكان هايي كه موقعيت حوادث (براي مثال ، آتش سوزي يا خطر برق ) وجود دارد ، احساس براي شرايطي كه به وقوع حادثه مي انجامد  غير قابل جبران است .

يك Multi media   ساده براي به وجود آوردن احساس در شرايط خطر توانائي ندارد اما دنياي مجازي مي تواند براي كارگران تحت آموزش احساس در شرايط خطر را به وجود آورد .

در عمليات هاي ساخت و ساز از گروه هائي براي فعاليت هاي خاص استفاده   مي شود.

براي موقعيت هاي خطرناك بايدبه كاربران اجازه دهد تا با يكديگر در محيط مجازي تعامل داشته باشند پتانسيل اين تكنولوژي براي آموزش محدود  نمي باشد همچنين مي تواند براي شبيه سازي ايمن و محيط هاي كاري خوب در محل پروژه استفاده شود.

حقيقت ارتقاء يافته

حقيقت ارتقاء يافته به تركيب حقيقت و مجازي براي كمك به كاربر در محيط اشاره دارد كه شامل درمان از راه دور معماري ، ساخت وساز ، تجهيزات براي ناتوانان و بسياري موارد زير مي باشد چندين سيستم هاي بزرگ افزايش يافته وجود دارد (مانند سيستم ويدئوئي محيط تعاملي ) اما يك كامپيوتر قابل حمل با دوربين كوچك و ديجيتال گر مي تواند كارها را با هم انجام دهد .

ابزارهاي ارتباط و مبادله اطلاعات

مهم ترين اثري که تكنولوژي در مديريت منابع اطلاعات در ساختمان سازي دارد در حوزه ارتباطات مي باشد در زير تعدادي از اين تكنولوژي ارتباطات كه استفاده آن ها در صنعت ساخت و ساز روز به روز بيشتر مي شود آمده است.

اينترنت

اينترنت در اواخر دهه 1970 تكميل شد در اصل به تحقيقاتي كه توسط آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته در آمريكا حمايت مي شد تعلق دارد امروزه اينترنت يك منبع جهاني است كه ميليون ها كاربر را در يك لابيرنت شامل يك شبكه كه از شبكه هاي كامپيوتري تشكيل شده است مي باشد ، اینترنت بر پايه يك سري قوانين براي تبادل اطلاعات به نام پروتوكول  TCP/IP قرار دارد (كه عبارت از پروتوكول كنترل انتقال (TCP)و پروتوكول اینترنت (IP) اخذ شده است

يك روش توافقی ارتباط بین تمام گروه هايي كه با اينترنت سروكار دارند. اينترنت از طریق نماینده اجتماعی از مردم است كه از شبكه كامپيوتر هاي جداگانه استفاده كرده و آن را گسترش مي دهند و مجموعه اي از منابع را كه مي توان از آن كامپيوتر هاي جداگانه بر پايه جهاني قرار دارد به دست آورد متداولترين استفاده از اينترنت مشاركت در اطلاعات تعامل و ارتباط مي باشد شبكه هايي كه اينترنت را به وجود مي آورند بر پايه مجموعه اي از استانداردهاي پروتوكول قرار دارند . هم چنين  اينترنت دروازه هايي به شبكه ها و خدمات  ساير پروتوكول ها مي گشايد و ارزش اينترنت براي شركت هاي ساختماني توانائي اينترنت براي دسترسي آسان و جهاني به مقادير عظيم اطلاعاتي مي باشد.

كه قبلاً زمان و هزينه زيادي براي دسترسي به اطلاعات صرف مي شد با بهره برداري از منابع اينترنت شركت ها مي توانند استفاده هايي به شرح زير از شبكه اينترنت داشته باشند :

1-   هزينه هاي ارتباطي كاهش مي يابد.

2-   همكاري و ارتباط افزايش مي يابد .

3-   سرعت در توزيع منابع اطلاعاتي در داخل و خارج شركت

4-   پيشرفت

استفاده از تسهيلاتي كه در اينترنت وجود دارد كم مي باشد كه به علت موانع تكنولوژي و اجتماعي در راه اينترنت و در رابطه با آن مي باشد نگراني امنيتي ، مسائل در رابطه با تكنولوژي شك درباره قوانين ، پذيرش اجتماعي توسط بحريان صنعت ساخت و ساز.

شبكه هاي داخلي

شبكه هاي داخلي فرا ساختار ارتباطي است كه بر اساس ارتباط و استاندارد محتوايي اينترنت قرار دارد كه داخلي مي باشد ابزاري كه براي ايجاد فرا شبكه ها به كار مي رود همانند ابزارهاي استفاده از اينترنت مي باشد . اما ويژگي خاص فرا شبكه اين است كه دسترسي به اطلاعات تنها براي پرسنل شركت امكان پذير مي باشد . ايجاد فرا شبكه هاي به علت نياز به مسائل تجاري با توجه به امنيت اطلاعات در اينترنت مي باشد

شركت هاي ساختماني مي توانند فرا شبكه هاي را بر پا كنند تا به مديران پروژه ، اجازه دسترسي به اطلاعات از بانك مركزي اطلاعات و پروژه هاي مختلف داشته باشند.

شبكه هاي خارجي

شبكه خارجي شبكه اي است كه از پروتوكول  اينترنت با مشتركان و همكاران تجاري  و ارتباط از راه دور عمومي براي ارتباط خصوصي و انتخابي  استفاده مي كند.

اين تكنولوژي به پيمان كار اجازه مي دهد تا با امنيت بخشي  از منابع اطلاعاتي شركت را با همكاران در پروژه مشتريان يا ساير شركت هاي ساختماني به مشاركت بگذارند شبكه هاي خارجي يكي از كاربردهاي شبكه داخلي مي باشند مهم ترين مزيت اين تكنولوژي تسريع تجارت ساخت بين شركت هاي مختلف مي باشد از طريق شبكه هاي خارجي شركت ها و پيمان كاران مي توانند با شركا ، تامين كنندگان مصالح و ساير پروژه ها از طريقي ارزان تر و مفيدتر ارتباط برقرار كنند براي مثال تهيه كنندگان مصالح مي توانند مبالغ دريافتي را جمع آوري كنند سفارش ها را بگيرند اسناد را تهيه كنند .

اين كوتاه كردن پروژه ها و به روز بودن تهيه كنندگان مصالح و درباره سفارش هاي آينده و تغييرات در طراحي باعث مي شود كه تهيه كنندگان مصالح مشكلات خود را راحت تر و سريع تر حل كنند.

استفاده از اينترنت

اينترنت از طريق 4 تكنولوژي زير در دسترس همگان قرار دارد

1-  پست الكترونيكي 2- پروتوكول انتقال فايل (FTP)  3-شبكه جهاني و 4-شبكه از راه دور

پست الكترونيكي : E-mail  

متداولترين كاربرد اينترنت مي باشد . اساس پست الكترونيكي مانند پست معمولي مي باشد .

اسناد به وسيله پست به پرسنل در سازمان ها به آدرس شان فرستاده مي شود كه جواب آن ها نيز به آدرس mail برگشت مي خورد مزيت پست الكترونيكي سرعت آن مي باشد

پيغام به جاي آن كه چندين روز در راه باشد به گيرنده خود در عرض چند دقيقه يا حتي چند ثانيه مي رسد ( با توجه به مكان و وضعيت ارتباط گيرنده ) تلفون هم از چنين سرعت انتقالي برخوردار است اما باز هم پست الكترونيكي برتر مي دارد زيرا ثبت آن راحت مي باشد پيغام ها توسط فرستنده به راحتي ارسال مي شود و گيرنده نيز به راحتي جواب آن را مي دهد. پست الكترونيكي براي انتقال اسناد كه ضميمه پيغام هستند نيز استفاده مي شود به وسيله پست الكترونيكي ، جزئيات بخش هاي كاري بين طراحان و پيمان كاران مبادله      مي شود.

اسناد الكترونيكي مانند صفحات كاغذ اسناد معمولي مي باشند از كامپيوتر براي نمايش صفحات بر روي مونيتور كامپيوتر استفاده مي شود در داخل هر صفحه نقاط حساس براي كامپيوتر وجود دارد كه به طور خودكار از يك صفحه به صفحه ديگر هنگام كليك كاربر بر آن نقاط برود اين گشت در صفحات browsing نام دارد در www  مي توان كل شبكه اطلاعاتي را به صورت يك سند بزرگ hyear text  در نظر گرفت نيازي به دانستن آن كه اطلاعات در كجا ذخيره مي شوند وجود ندارد

در زير اين سادگي آشكار يك مجموعه از مفاهيم طراحي پروتوكول و قوانين وجود دارد كه چگونگي كاركرد آن را كنترل مي كنند.

 www   يك سيستم Hypear media اطلاعاتي و ارتباطي مي باشد كه در شبكه اينترنت از آن استفاده مي شود.

كه بر اساس مدل Client / server  كار مي كند . Client شبكه (browsers)  

مي توانند به پروتوكول multi و اطلاعات Hyper media از طريق سرور server  دسترسي داشته باشند.

ساير كاربردهاي اينترنت

از اينترنت براي انتقال اطلاعات متني و گرافيكي استفاده مي شود هم چنين براي ارتباط افراد از طريق  text سمعي و بصري كاربرد دارد كه از طريق كنفرانس از راه دور به دست مي آيد كنفرانس از راه دور تكنولوژي است كه به گروهي از مردم اجازه مي دهد كه همزمان از مكان هاي مختلف با هم كنفرانس داشته باشند.

اين تكنولوژي بر  اساس تلفن قرار دارد ، در اوايل كنفرانس از راه دور از طريق كامپيوتر بر پايه ارتباطي مانند پست الكترونيكي قرار داشت. کنفرانس ويدوئي و كنفرانس اطلاعاتي نيز نمونه هايي از كنفرانس از راه دور مي باشد.

کنفرانس اطلاعاتی

منابع کنفرانس اطلاعاتی به تعامل بين گروه ها در بحث در رابطه با اسناد متني و گرافيكي گفته مي شود اين تكنولوژي قبلاً در ساختمان سازي كاربرد داشته است طراحان در مناطق مختلف جغرافيايي روي يك طراحي همزمان با هم كار مي كنند.

نمونه ديگري از كنفرانس اطلاعاتي (TRC) Internet Relay chat مي باشد

يك نوعي از ارتباط در زمان واقعي با مردم از سراسر جهان مي باشد كه شامل شبكه هاي جداگانه مختلف  server ها مي باشد كه به كاربران اجازه مي دهد تا به TRC خاصي متصل شوند . معمولاً به كاربري مانند شما برنامه اي به نام client را براي اتصال به server در يكي از شبكه TRC اجرا مي كند . Server اطلاعات را به ساير سرورها server ها منتقل كرده یا از آن ها اطلاعات مي گيرد عيب TR اين است كه text  را براي ارتباط استفاده مي كند.

کنفرانس ويدوئي

به ساده ترين صورت اتصال زنده دو يا بيش از آن با استفاده از ويدوئو ، صدا و اطلاعات به منظور ارتباط مي باشد كه تنها كلمه ويدوئو پيش نياز آن مي باشد .

خوب است كه تنها درباره تاثير بصري واسطه از خارج قد كنيم زيرا ريشه ارتباط ما با ديگران زمينه ايجاد زبان بوده است كارهاي غير شفاهي كه زبان بدن نام دارد ، به طور اساسی در غیاب فعل و انفعالات بصری از میان رفته است.

ابزارهاي كنفرانس ويدوئي به سرعت رشد مي يابند تا انتقال بين شركت ها راحت تر صورت گيرد. كنفرانس ويدوئي شامل ادغام email و تكنولوژي هاي مشابه براي ايجاد جامع ترين سيستم الكترونيكي براي كارهاي تجاري مي باشد بر پايه پردازش الكترونيكي و انتقال اطلاعات شامل متن ، صدا و ويدئو مي باشد هم چنين شامل بسياري از فعاليت هاي گوناگون مانند تجارت الكترونيكي كالا و خدمات بر روي خط (on-line)  تجارت الكترونيكي ، طراحي مشاركتي و مهندسي و منابع سازي مي باشد

هم چنين هم خدمات (كالاي تكنيكي مانند اجزاء و مصالح در ساختمان سازي و هم فعاليت هاي سنتي مانند (بهداشت ، تحصيلات )  خدمات (خدمات اطلاعاتي مالي و قانوني ) فعاليت هاي جديد (مركز خريدهاي مجازي ) را مي تواند عهده دار شود. با وجود آن كه تجارت الكترونيكي پديده اي  كاملاً جديد نمي باشد اما تاثير آن بر ساختمان سازي بايد شناخته شده و به تغييرات اساسي ساختاري نياز است.

بر عهده گرفتن تجارت الكترونيكي در ساختمان سازي به واسطه رشد اينترنت مي يابد انتقال در مقياس جهاني بين تعداد رو به افزايش مشاركت ها ، شركت ها و افراد شناخته شده و نشده در شبكه هاي باز جهاني مانند اينترنت انجام   مي گيرد .

تجارت الكترونيكي به  اينترنت محدود نمي شود شامل تعداد وسيعي از كاربرد در teleshopping video text   فروش كاتالوگ روي CD هم چنين اولويت شبكه هاي (خريد از راه دور ) شركتي (فعاليت هاي بانكي) مي باشد .

اينترنت شكل هاي پيچيده اي از تجارت الكترونيكي را با تركيب تلويزيون ديجيتال وب سايت هاي تجاري يا CD-Rom گسترش يافته براي اتصال به اينترنت (براي آگهي از قيمت ها ) از اين نمونه هستند پيشرفت هاي خاص در ساختمان سازي شامل محاسبه از راه دور كه هزينه هاي محاسباتي براي پروژه مي تواند با به دست آوردن اطلاعات مربوطه از طريق دسترسي و پردازش اطلاعات از وب سايت براي مشاوره انجام گيرد.

ادغام سيستم ها

ادغام اطلاعات و تكنولوژي هاي ارتباطات در حوزه مديريت اسناد ، تامين پروژه و اطلاعات انبار شركت و پايگاه هاي اطلاعاتي در رابطه با صنعت ساختمان سازي انجام مي گيرد.

مديريت اسناد پروژه :

براي بيشتر شركت هاي ساختمان سازي ، مستند سازي پروژه عنصر اساسي در فرآیند تولید مي باشد درباره مهندسي طراحي و شركت هاي مشاوره تنها خروجي پروسه ها مي باشد مديريت مستند سازي پروژه براي برنامه  عملكرد پروژه و جلوگيري از كارهاي كه تكراري انجام مي شود و كنترل كيفي پروژه نقش كليدي دارد استفاده از انتخاب هاي الكترونيكي براي مديريت مانند مستند سازي به علت تكنولوژي كنوني در حال افزايش است نسخه هاي اوليه مديريت مستند سازي بر روي ذخيره و بازيابي اسناد پروژه تمركز داشتند و به طور كلي به سيستم هاي فايل سازي اسناد  (DFS) ، سيستم هاي مديريت اسناد الكترونيكي (EDMS) اشاره داشتند كه يك مجموعه اي از ابزار براي سازمان دهي كامل تمام جنبه هاي مرتبط با اسناد پروژه را تامين مي كردند آن ها كنترل ايجاد ويرايش توزيع ذخيره و بازيابي را از طريق و خارج مراحل پروژه بر عهده داشتند ابزاري كه توسط (EDMS) استفاده مي شوند تفاوت دارند.

تكنولوژي هاي زير در (EDMS) وجود دارند

1-   تصوير سازي براي انتقال اطلاعات از كاغذ به شكل ديجيتالي از طريق استفاده از اسكنر

2-   بازيابي كامل متن براي دسترسي به اسناد موجود در آرشير

3-   جريان كار براي نقشه برداري و كنترل مسير اسناد در سازمان

4-   Multimedia براي مديريت سمعي و گرافيكي اطلاعات به خصوص در پيش برد گزارش فعاليت ها در محل پروژه

5-   استفاده از اتوكد براي به وجود آوردن مدارك و ويرايش آن

ذخیره اطلاعات

پروسه اي براي تركيب و مديريت اطلاعات از منابع مختلف به منظور كسب ديدي جزئي تمام قسمت هاي تجارت كه مفهوم پايگاه اطلاعاتي براي دسترسي بودن محتواي بسياري از پايگاه هاي اطلاعاتي كه شركت ساختماني خواهد داشت را دارد

ارتباط ذخيره  اطلاعات با پيمان كار يا طراح نياز به كسب ادغام تمام منابع اطلاعاتي جهت بهبود پروژه شركت  و عمليات هاي آن مي باشد .

بنابراين اهداف آن به شرح زير مي باشد :

1-   صرفه جوئي در زمان براي تامين كنندگان اطلاعات و كاربران يا خود كار كردن و اتوماسيون پروسه گزارش

2-   اطلاعات بهتر و بيشتر براي مديران تا به تصميم گيري هاي بهتر منتهي شود.

3-   بهبود پروسه هاي شركت و پروژه

4-   ارزيابي استراتژيك شركت ساختمانيآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108