ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

سرفصل های درس محاسبات نرم

سرفصل های درس محاسبات نرم

گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات

جلسه اول: مقدمه ای بر محاسبات نرم.

جلسه دوم: الگوريتم های تکاملی و آغاز الگوريتم ژنتيک.

جلسه سوم: ادامه الگوريتم ژنتيک.

جلسه چهارم: الگوريتم بهينه سازی ازدحامی ذرات.

جلسه پنجم: الگوريتم بهينه سازی زنبور عسل مصنوعی.

جلسه ششم: خلاصه ای از ساير الگوريتم های بهينه سازی تکاملی.

جلسه هفتم: مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی.

جلسه هشتم: شبکه عصبی جلوسوی پس انتشار خطا.

جلسه نهم: شبکه تابع پايه شعاعی.

جلسه دهم: شبکه های ماشين بردار پشتيبان و رگرسيون بردار پشتيبان.

جلسه يازدهم: پياده سازی شبکه های شعاعی، ماشين بردار پشتيبان و رگرسيون بردار پشتيبان.

جلسه دوازدهم: تلفيق شبکه عصبی با الگوريتم ژنتيک.

جلسه سيزدهم: مقدمه ای بر منطق فازی.

جلسه چهاردهم: انواع مدلسازی به روش فازی.

جلسه پانزدهم: معرفی شبکه نروفازی.

جلسه شانزدهم: برنامه ريزی ژنتيک.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108