ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1399.11.7 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

تحلیل ریسک و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم قابل انعطاف روباتیک ساختمان

آنالیز ریسک و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم قابل انعطاف روباتیک ساختمان

مقدمه:

ما این بحث را بدلیل وجود اشتباهات زیاد درباره تعریف ریسک و اعتبار آنالیز سیستم ساخت قابل انعطاف هم برای انالیز ریسک و هم تصمیم گیری در نظر می گیریم. تفکر درباره آنالیز ریسک و اعتبار سیستم های ساختمانی روباتیک قابل انعطاف یک معیار اظهار ابهام درباره پروسه از نظر پردازشگران است. (کنترل کننده پروسه)

و بر اساس بعضی اطلاعات زمینه ای و دانشی که داریم ما ابهام را به کمیت تبدیل می نماییم یک تمایز بارز بین هدف ریسک حقیقی و ریسک تجسمی نمی تواند قائل شد. چون به سادگی دانش کامل در جهان در اکثر حالات وجود ندارد و آنالیز یک ابزار برای مواجه با این ابهامات بر اساس پیوستگی ناشی از قوانین احتمالات تامین می نماید. اگر داده های کافی تامین گردد رضایت در احتمالات ممکن است حاصل گردد اما نه ضرورتا چون همیشه المانهای موضوعی در پروسه ارزیابی دخالت دارند. ریسک بطور اولیه یک قضاوت است نه یک حقیقت چون ریسک اظهار ابهام در خصوص جهان، عواقب و خروجی یک فعالیت می نماید تجسم ریسک یک نقش مهم در راهنمایی تصمیم گیرندگان دارد. و معلوم نیست که چنین تفکری بایستی که چگونه در عمل اجرا گردد.

در تصمیم گیری چهارچوبهای متعددی بایستی استقرار نمایند. این روش روی کمیت های قابل مشاهده کنونی و پیش بینی آنها تاکید دارد. مثالهای کمیتی قابل مشاهده تعدادی از تسهیلات و احجام تولید هستند. نقطه شروع یک فعالیت یا یک سیستم است که مایلیم انرا تحلیل نماییم و یک تصمیم حمایتی برای سرمایه گذاری، طراحی، و راه اندازی تامین نماییم. بعلاوه کمیت های جالب برای آنالیز و تحلیل ریسک و اعتبار یک FCRS راندمانهای یک سیستم می باشدبرای مثال که توسط تولید، افت تولید، تعداد فوتی های و غیره اندازه گیری شده است متاسفانه در اکثر حالات پیش بینی های این قبیل از کمیت ها را که توقع ما را بازتاب می دهند تمایل می یابیم. اما این پیش بینی ها بطور طبیعی اطلاعات کافی را تامین نمی نمایند و ارزیابی ابهامات مورد نیاز می باشد. به منظور بیان ابهامات یک معیار نیاز داری و ما احتمال اندازه گیری ابهامات را انتخاب می کنیم.

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 119