ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1398.2.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مصالح ساختمانی

کاربرد کاتالیست های مستعمل بعنوان یک ماده پوزولانی

Pozzolanic reaction rate of fluid catalytic cracking catalyst residue  (FC3R) in cement pastes

کاربرد کاتالیست های مستعمل بعنوان یک ماده پوزولانی

این مقاله بیان می کند كه دليل اصلي زوال پذيري مداوم محيط زيست ،وجود الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف است و در ادامه به تشويق بكارگيري سياستهايي نظير بازيافت ،و ...اشاره دارد .توليد سيمان مخلوط با استفاده از ضايعات ساير صنايع امري است كه در سا ل هاي اخير بسيار موردتوجه قرار گرفته از جمله پسماندهاي صنعتي است كه اخيراً به (RFCC) است . كاتاليست مستعمل حاصل از فرآيند شكست كاتاليستي بستر سيال برش هاي سنگين نفتي بر RFCC بهعنوان يك افزودني پوزولاني جهت توليد سيمان مخلوط مورد توجه قرا ر گرفته است .هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثر كاتاليست مستعمل بر

خواص مهندسي سيمان پرتلند به عنوان يك افزودني پوزولاني مي باشد . پس از شناسايي خواص كاتاليست مستعمل، خميرهاي سيماني با درصدهاي مختلف 0،7،28،90، و180 روزه تهيه شده و كارپذيري، زمان هاي گيرش، مقاومت هاي فشاري جايگزيني از كاتاليست مستعمل و با نسبت آب به سيمان 4/0 در مورد نمونه كنترلي و نمونه SEM و XRD ميزان جذب آب، و درصد حجم تخلخل نمونه هاي ساخته شد ه مورد بررسي قرار گرفت . همچنين مطالعات داراي 15 درصد كاتاليست مستعمل انجام شد .

بررسي هاي انجام شده توسط محققين نشان مي دهد كه چنانچه از اين ماده به عنوان يك افزودني پوزولاني در مخلوط هاي سيماني استفاده گردد نهت نها باعث تثبيت يا محبوس سازي تركيبات و عناصر مضر به وسيله سيما ن مي گردد بلكه اثر مثبتي بر خواص محصول نهايي نيز دارد، به طور مثا ل : كنترل شرايط گيرش، افزايش مقاومت بلند مدت، كاهش هزينه هاي توليد و افزايش دوام سيمان می توان اشاره نمود.

نتيجه گيري

 کاتالیست ها داراي خواص پوزولاني مي باشند و ميتوان از آنها در توليد سيمانهاي مخلوط كاتاليست هاي مستعمل واحد هاي شكست كاتاليستي پوزولاني استفاده نمود .

1- آسياب نمودن كاتاليست مستعمل با هدف كاهش اندازه ذرات آن و در واقع افزايش سطح خارجي ذرات منجر به افزايش فعاليت پوزولاني مي گردد .

2- نتايج تحقيقات نشان ميدهد استفاده از كاتاليست مستعمل در مخلوط هاي سيماني باعث كاهش ميزان كارپذيري، كاهش زمان گيرش، افزايش مقاومت فشاري، افزايش مقاومت در برابر سيكل هاي انجماد و ذوب، كاهش حجم تخلخل و در نتيجه افزايش دوام در برابر محيط هاي خورنده مي گردد .

3- آزمايشات انجام شده نشان مي دهند تكنيك محبوس سازي با سيمان پرتلند روشي موثر در تثبيت فلزات سنگين موجود در كاتاليست مستعمل مي باشد . پس از تثبيت شدن اين آلودگيها به وسيله سيمان، فروشويي فلزات سنگين از حدود مجاز تعيين شده در استانداردها تجاوز نمي كند . بنابراين از لحاظ زيست محيطي وجود فلزات سنگين در كاتاليست مستعمل نه تنها محدوديتي در استفاده از آن به عنوان بخشي از سيمان يا مخلوط هاي سيماني بوجود نمي آورد بلكه بهترين روش براي دفع مناسبآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 84