ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1399.9.11 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دومین همایش سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه اواخر سال 91 برگزار میشود.

یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS ) جزئی از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS ) که اطلاعات یک سازمان را در پروژه ها مدیریت می کند، تعریف شده است. در ویرایش چهارم پیکره دانش مدیریت پروژه(PMBOK ) یک سیستم اطلاعاتی از ابزارها و تکنیک های سیستماتیکی تشکیل شده که برای جمع آوری، یکپارچه سازی و توزیع اطلاعات و نیز پشتیبانی از همه ی فرایندهای پروژه در مراحل برنامه ریزی، اجرا و اختتام بکار می رود.

•    طی فاز برنامه ریزی، مدیران پروژه از PMIS در اقدامات مربوط به هزینه مانند برآورد هزینه ها استفاده می-کنند. همچنین این سیستم برای ایجاد یک زمان بندی معین و تعیین مبنای محدوده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

•    در فاز اجرا، تیم مدیریت پروژه اطلاعات را در یک پایگاه داده جمع آوری می کنند. PMIS برای مقایسه ی مبنا با اجرای واقعی هر فعالیت، مدیریت مصالح، جمع آوری داده های مالی و نیز گزارش دهی بکار می رود.

•     در فاز اختتام پروژه، این سیستم برای بازبینی تکمیل فعالیت ها و نیز تهیه ی گزارش پایانی پروژه بکار می رود.

سیستم های PMIS بسته به نیازمندی های عملکردی سازمان از لحاظ طراحی، محدوده و قابلیت هایشان با هم متفاوتند.

اما اجزای کلی آن ها را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

•    منابع انسانی

•    منابع داده ای

•    منابع سخت افزاری

•    منابع نرم افزاری

•    منابع شبکه ای

هدف اصلی یک سیستم PMIS فراهم کردن اطلاعات عملکردی در مورد پارامترهای زمان- هزینه ی یک پروژه و ارتباط متقابل بین آنها است.

نقش PMIS در مدیریت زمان بندی پروژه ها:

•    پیوند یا تفکیک سیستم زمان بندی پروژه ها با سیستم کنترل هزینه ی پروژه

•    استفاده از چندین تقویم برای یک پروژه

•    مدیریت زمان بندی، فعالیت های طراحی و اجرا

•    به روزرسانی روابط متقابل میان فعالیت ها

•    تشخیص فعالیت های بحرانی و محدودیت منابع

•    تسطیح منابع چندین پروژه

•    ارائه ی داده ها در قالب های گرافیکی قابل فهم

نقش PMIS در مدیریت هزینه ی پروژه ها:

•    پیگیری هزینه و مخارج پروژه

•    برقراری یک ساختار شکست کار برای هزینه های پروژه

•     پیگیری به روزرسانی هزینه ی منتج از درخواست های تغییر

•    تخصیص داده بر مبنای اولویت در ساختار شکست کار

•    پیش بینی های پذیرش

•    ترسیم و ارائه ی داده های جریان نقدی، بهره، تعدیل، بودجه ریزی مالی و...

•    ارائه ی داده ها در قالب های گرافیکی قابل فهم

در تصویر زیر ماهیت و نقش یک سیستم PMIS در یک سیستم مدیریت پروژه آمده است:

بنابراین یک سیستم PMIS برای دستیابی به اهداف پروژه و تکمیل استراتژی های آن مفید و لازم است. مزایای حاصل از بکارگیری PMIS به ارتقای عملکرد فردی محدود نمی شود و شامل بهبود عملکردهای پروژه ای  نیز می باشد. این سیستم ها برای اثرگذاری مستقیم بر موفقیت پروژه برقرار می شوند و در بهبود کنترل بودجه و فرجه های زمانی پروژه و نیز انجام اقدامات فنی نمود پیدا می کنند

 

دومین همایش سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه اواخر سال 91 برگزار میشود.

محققان، اساتید و دانشجویان محترم می توانند مقالات خود را به منظور داوری در دومین همایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ارسال فرمایند. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://irpmis.com/1391-03-16-11-12-10/conferences/the-second-pmis/article.htmlآرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 100