ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1402.1.8 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال 92 را منفی دو درصد و بدون نفت را منفی 1.7 درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی، مقدماتی، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار) در نیمه اول سال 92 منفی دو درصد بوده است و بر همین اساس محصول ناخالص داخلی بدون نفت نرخ رشد بیشتری معادل منفی 1.7 درصد را نشان می دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی 2.1 درصد، گروه صنعت با بیشترین کاهش معادل منفی 5.4 درصد و رشته فعالیت های گروه خدمات معادل منفی 0.6 درصد رشد داشته است.

نام بخش نرخ رشد (درصد، سال پایه 1376)
گروه کشاورزی 2.1-
گروه صنعت 5.4-
گروه خدمات 0.6-
محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار) 2.0-
محصول ناخالص داخلی بدون نفت( به قیمت بازار) 1.7-


آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 77