ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1401.11.17 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ابلاغ شاخصهای تعدیل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391

ابلاغ شاخصهای تعدیل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391

متن این ابلاغیه در ادامه می اید و امکان دانلود کل شاخصها در آدرس زیر فراهم است:

http://bpms.mporg.ir/Portal/View/Viewer.aspx?ObjectType=Form&ObjectId=3000d118-b20e-40c6-a73a-aee1bf404c13&RecordId=db0b6d75-eed5-4531-99e7-2e77282e2813&DashboardId=cf271f81-bb08-4b64-89b0-ac690b57bc93

 

به استناد ماده ( 23 ) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور (موضوع تصويبنامه 1385 هيأت محترم وزيران ) ، به پيوست شاخص هاي قطعي /4/ شماره 42339 /ت 33497 ه مورخ 20دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 از نوع گروه اول (لازم الاجرا ) كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، در يك پيوست و 20 صفحه ابلاغ م يشود، تا براي پيما نهاي مشمول تعديل آحاد بها - حسب مورد - با رعايت نكات زير به مورد اجرا گذاشته شود :

-1 شاخص هاي مندرج در پيوست ( 3) مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمان هايي كه :

-1-1 براساس فهرست هاي پايه سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا مي شوند .

-2-1 براساس فهرست هاي پايه سال 1381 با شاخص مبناي دوره سه ماه تسليم پيشنهاد پيمانكار در سال 1382 منعقد شده اند .

-3-1 براساس فهرست هاي غيرپايه و شاخص مبناي سه ماهه اول سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا مي شوند .

-2 در شاخص هاي پيوست ( 3) تغييرات دستمزد نيروي انساني، كرايه ماشين آلات، هزينه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح (به جز نرخ قير در كارهاي آسفالتي رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن ) در دوره هاي سه ماهه مربوط منظور شده است و هيچ گونه تفاوت بهاي مصالح به آنها تعلق نمي گيرد .

-3 تفاوت بهاي قير در كارهاي آسفالتي پيمان هايي كه براساس فهرست بهاي پايه راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن منعقد شده و با شاخص هاي رشته فوق تعديل مي شوند، براساس بخشنامه شماره و جدول ذيل « دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي قير » 1388 با عنوان /1/ 100/7135 مورخ 31محاسبه مي شود؛ تا زمان ابلاغ شاخص هاي تعديل و قيمت قير مربوط به ماه هاي آتي، تفاو ت بهاي قير براساس 95 % مبلغ فاكتور قير ارايه شده توسط پيمانكار از بورس فرآورده هاي نفتي به صورت علي الحساب محاسبه و پرداخت مي شود .

 آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 75